//
home

Latest Post

Streszczenie pracy dyplomowej

Celem streszczenia jest umożliwienie czytelnikowi szybkiej orientacji w tym, jakie były cele pracy i jej rezultaty.

W pracy empirycznej należy podać, kto był badany (liczba badanych i ich cechy istotne z punktu widzenia celu badań), jakie były metody badań. Jeżeli trudno byłoby zwięźle przedstawić wszystkie pytania badawcze bądź hipotezy badawcze oraz uzyskane rezultaty, Magistrant może podać te, które uważa za szczególnie istotne.

Streszczenie nie powinno dublować spisu treści.

Streszczenie powinno zmieścić się na jednej stronie wraz z tzw. „słowami kluczowymi”. Optymalna objętość streszczenia to tekst liczący około pół strony.

Reklamy
  • Dobór i wykorzystanie literatury jest integralną częścią pisania pracy dyplomowej. Konieczność studiowania literatury wynika z faktu, że każdy podejmowany temat ma swoją historię, której poznanie jest warunkiem poprawnego pod względem poznawczym formułowania problemów badawczych. Piszący pracę dyplomową powinien posługiwać się następującymi rodzajami literatury: opracowaniami ogólnymi typu podręcznikowego, które pozwalają piszącemu na przypomnienie wiedzy zdobytej w okresie studiów i dokładne opanowanie tego działu ekonomii, który łączy się bezpośrednio z tematem pracy dyplomowej;  monograficznymi opracowaniami. książkowymi, które również obejmują problematykę pisanej pracy; artykułami naukowymi zamieszczonymi w czasopismach naukowych; często są to małe monografie, które zawierają wiele nowych faktów i interesujących poglądów; artykułami publicystycznymi, które są cennymi źródłami w czasie pisania pracy, ponieważ dotyczą aktualnego stanu wiedzy i uregulowań prawnych.
  • W pracy dyplomowej piszący powinien umiejętnie, powiązać rozważania teoretyczne z praktyką. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie i wnioskach uwzględniających również wskazanie możliwości wdrożenia usprawnień w działalności. W wyjątkowych wypadkach praca dyplomowa może być tylko teoretycznym opracowaniem na podstawie dostępnej literatury, rozważającym zagadnienia tematu wybranego na pracę dyplomową. Praca tego typu polega na usystematyzowaniu w jednym kompleksowym opracowaniu faktów, prawidłowości, zasad, metod itp. występujących dotąd w literaturze przedmiotu w postaci niekompletnej, rozproszonej i nieuporządkowanej.

Myślę więc piszę – pisanie prac