//
home

Latest Post

Układ strony pracy magisterskiej

Marginesy należy ustawić jak w poniższej tabeli:

Tab. 1.1. Wielkość marginesów

lewy prawy górny dolny
3 cm (czyli 2+1 na oprawę) 2 cm 2 cm 2 cm+

Źródło: opracowanie własne na podstawie Paluchowski (1951, str. 7-9)

Strona to – oczywiście – A4, czyli typowy europejski format papieru maszynowego (na stronie A4 mieści się około 1800 znaków, tj. 30 wierszy po 60 znaków – spacje to też znaki).

Odstępy między liniami powinny wynosić 1.5 (tylko w wersjach oddawanych do korekty odstęp powinien wynosić 2.0). Tzw. justowanie powinno być ustawione na “pełne” (full). Nie należy wykorzystywać spacji do formatowania tekstu. Tam gdzie trzeba, należy używać dzielenia wyrazów (hyphenation; Ctrl-). Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia 1.25. Każdy akapit należy kończyć znakiem enter (i tylko tam!).

Praca powinna być napisana za pomocą dowolnego procesora tekstu, z wykorzystaniem modułu korekty i wszystkich dostępnych tam narzędzi.

Reklamy
  • Dobór i wykorzystanie literatury jest integralną częścią pisania pracy dyplomowej. Konieczność studiowania literatury wynika z faktu, że każdy podejmowany temat ma swoją historię, której poznanie jest warunkiem poprawnego pod względem poznawczym formułowania problemów badawczych. Piszący pracę dyplomową powinien posługiwać się następującymi rodzajami literatury: opracowaniami ogólnymi typu podręcznikowego, które pozwalają piszącemu na przypomnienie wiedzy zdobytej w okresie studiów i dokładne opanowanie tego działu ekonomii, który łączy się bezpośrednio z tematem pracy dyplomowej;  monograficznymi opracowaniami. książkowymi, które również obejmują problematykę pisanej pracy; artykułami naukowymi zamieszczonymi w czasopismach naukowych; często są to małe monografie, które zawierają wiele nowych faktów i interesujących poglądów; artykułami publicystycznymi, które są cennymi źródłami w czasie pisania pracy, ponieważ dotyczą aktualnego stanu wiedzy i uregulowań prawnych.
  • W pracy dyplomowej piszący powinien umiejętnie, powiązać rozważania teoretyczne z praktyką. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie i wnioskach uwzględniających również wskazanie możliwości wdrożenia usprawnień w działalności. W wyjątkowych wypadkach praca dyplomowa może być tylko teoretycznym opracowaniem na podstawie dostępnej literatury, rozważającym zagadnienia tematu wybranego na pracę dyplomową. Praca tego typu polega na usystematyzowaniu w jednym kompleksowym opracowaniu faktów, prawidłowości, zasad, metod itp. występujących dotąd w literaturze przedmiotu w postaci niekompletnej, rozproszonej i nieuporządkowanej.

Myślę więc piszę – pisanie prac