//
home

Latest Post

Papierowa i elektroniczna postać pracy magisterskiej

Magistrant / magistrantka (dalej w skrócie: M) składa w WSFiZ trzy egzemplarze papierowej wersji tekstu. Jeden egzemplarz przechowywany będzie w archiwum WSFiZ (zob.punkt 3), jeden jest dla Promotora, jeden dla Recenzenta. Promotor i Recenzent mają prawo do zachowania swoich egzemplarzy.

Do każdego egzemplarza wersji papierowej M załącza dysk CD z wersją elektroniczną pracy. Dysk CD umieszcza w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony tylnej okładki. Wersja elektroniczna powinna zawierać tekst pracy, komplet załączników (z wyjątkiem przypadków, kiedy były to standardowe kwestionariusze chronione prawem autorskim),    a także pełne zestawienie tzw. wyników surowych z wykonanych badań.

  • Dobór i wykorzystanie literatury jest integralną częścią pisania pracy dyplomowej. Konieczność studiowania literatury wynika z faktu, że każdy podejmowany temat ma swoją historię, której poznanie jest warunkiem poprawnego pod względem poznawczym formułowania problemów badawczych. Piszący pracę dyplomową powinien posługiwać się następującymi rodzajami literatury: opracowaniami ogólnymi typu podręcznikowego, które pozwalają piszącemu na przypomnienie wiedzy zdobytej w okresie studiów i dokładne opanowanie tego działu ekonomii, który łączy się bezpośrednio z tematem pracy dyplomowej;  monograficznymi opracowaniami. książkowymi, które również obejmują problematykę pisanej pracy; artykułami naukowymi zamieszczonymi w czasopismach naukowych; często są to małe monografie, które zawierają wiele nowych faktów i interesujących poglądów; artykułami publicystycznymi, które są cennymi źródłami w czasie pisania pracy, ponieważ dotyczą aktualnego stanu wiedzy i uregulowań prawnych.
  • W pracy dyplomowej piszący powinien umiejętnie, powiązać rozważania teoretyczne z praktyką. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie i wnioskach uwzględniających również wskazanie możliwości wdrożenia usprawnień w działalności. W wyjątkowych wypadkach praca dyplomowa może być tylko teoretycznym opracowaniem na podstawie dostępnej literatury, rozważającym zagadnienia tematu wybranego na pracę dyplomową. Praca tego typu polega na usystematyzowaniu w jednym kompleksowym opracowaniu faktów, prawidłowości, zasad, metod itp. występujących dotąd w literaturze przedmiotu w postaci niekompletnej, rozproszonej i nieuporządkowanej.

Myślę więc piszę – pisanie prac