//
home

Latest Post

Cel i przedmiot badań

Przy pisaniu prac dyplomowych bardzo często trzeba przeprowadzić badania. W naukach społecznych przy pisaniu pracy magisterskiej często jest to niezbędne.

Wtedy w pracy dyplomowej najczęściej umieszcza się rozdział metodologiczny, w którym jeden z podrozdziałów brzmi „Cel i przedmiot badań”.

Badanie naukowe jest wieloetapowym procesem zróżnicowanych wewnętrznie działań mających zapewnić nam obiektywne, dokładne i wyczerpujące poznanie wybranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, technicznej, społecznej lub kulturowej. [1]

Efektem prowadzonych różnorodnych badań jest wiedza, która będąc odzwierciedleniem badanej rzeczywistości pozwala nam na formułowanie odpowiednich wniosków. Aby uzyskana wiedza była odzwierciedleniem badanej rzeczywistości, każde badanie wymaga od badacza szeregu czynności przygotowawczych pod względem metodycznym i merytorycznym. Należy do nich wyznaczenie celu badań, sformułowanie problemów i hipotez, wybranie odpowiedniej metody i techniki. [2]

Na konferencji UNESCO w Tbilisi, w 1977r, stwierdzono, że kształcenie ekologiczne, zmierzające do ochrony i ulepszania środowiska winno obejmować wszystkich ludzi, we wszystkich kategoriach wieku i wszystkich stopni formalnego i nieformalnego wykształcenia. Polska, jako jeden z wielu krajów, jest sygnatariuszem deklaracji w Tbilisi, tym samym na nauczycielach wszystkich szczebli edukacji spoczywa odpowiedzialność za jej realizację.[3]

Każde badanie pedagogiczne bez względu na rodzaj i charakter, musi mieć jasno sprecyzowany cel. J. Such w swej definicji określa, co powinno być celem każdego badania pedagogicznego – „ zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji – takie to dopiero poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy, a są nimi: prawa nauki prawidłowości”.[4]

Jak może wyglądać cel badań? Poniżej przykładowy cel badań z pracy z pedagogiki.

Celem moich badań jest prześledzenie znaczenia wycieczek w rozwijaniu pojęć ekologicznych u dzieci 6 letnich, jak również stan wiedzy ekologicznej.


[1] Wł. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. WsiP Warszawa 1995, s. 9

[2] T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. W. Żak, Warszawa 1995, s. 3-17

[3] D. Cichy: Kształtowanie dla ekorozwoju (W) Edukacja ekologiczna i zdrowotna dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Ameliówka k/ Kielc, Warszawa 1994.

[4] T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. W. Żak, Warszawa 1995, s. 8

Reklama
  • Jak pisze Umberto Eco, uniwersytet w dawnych czasach był uniwersytetem elitarnym. Dzieci swoje posyłali tam ludzie, którzy sami już, też mieli wyższe wykształcenie. W tamtym uniwersytecie wyjąwszy nieliczne przypadki, student swobodnie dysponował swoim czasem, którego część przeznaczał na studiowanie, część zaś na studenckie rozrywki albo na inną działalność, np. w samorządzie. Zajęcia były fascynującymi wykładami; najbardziej zainteresowani studenci udawali się po nich z profesorami i asystentami na długie seminaria, w których uczestniczyło dziesięć, maksymalnie piętnaście osób. Jeszcze dziś na wielu uniwersytetach amerykańskich liczba uczestników zajęć niekiedy nie przekracza dziesięciu lub dwudziestu słuchaczy (którzy słono płacą i "za to" mają prawo „wykorzystywać” nauczyciela, ilekroć chcą z nim podyskutować). Na takich uniwersytetach jak Oksford profesor, zwany tutorem, opiekuje się nieliczną grupą studentów (bywa, że tylko jednym lub dwoma rocznie), śledząc dzień po dniu postępy ich pracy badawczej. Gdyby dzisiaj sytuacja wyglądała podobnie, niepotrzebna byłaby ta strona.
  • Dobór i wykorzystanie literatury jest integralną częścią pisania pracy dyplomowej. Konieczność studiowania literatury wynika z faktu, że każdy podejmowany temat ma swoją historię, której poznanie jest warunkiem poprawnego pod względem poznawczym formułowania problemów badawczych. Piszący pracę dyplomową powinien posługiwać się następującymi rodzajami literatury: opracowaniami ogólnymi typu podręcznikowego, które pozwalają piszącemu na przypomnienie wiedzy zdobytej w okresie studiów i dokładne opanowanie tego działu ekonomii, który łączy się bezpośrednio z tematem pracy dyplomowej;  monograficznymi opracowaniami. książkowymi, które również obejmują problematykę pisanej pracy; artykułami naukowymi zamieszczonymi w czasopismach naukowych; często są to małe monografie, które zawierają wiele nowych faktów i interesujących poglądów; artykułami publicystycznymi, które są cennymi źródłami w czasie pisania pracy, ponieważ dotyczą aktualnego stanu wiedzy i uregulowań prawnych.
  • W pracy dyplomowej piszący powinien umiejętnie, powiązać rozważania teoretyczne z praktyką. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie i wnioskach uwzględniających również wskazanie możliwości wdrożenia usprawnień w działalności. W wyjątkowych wypadkach praca dyplomowa może być tylko teoretycznym opracowaniem na podstawie dostępnej literatury, rozważającym zagadnienia tematu wybranego na pracę dyplomową. Praca tego typu polega na usystematyzowaniu w jednym kompleksowym opracowaniu faktów, prawidłowości, zasad, metod itp. występujących dotąd w literaturze przedmiotu w postaci niekompletnej, rozproszonej i nieuporządkowanej.

Myślę więc piszę – pisanie prac

Poradnik

Jak czegoś nie znajdziecie u nas, to polecamy poradnik pisania prac zaprzyjaźnionego serwisu. Za darmo, oczywiście.