//
home

Latest Post

Pisanie prac – znormalizowany tekst

Znormalizowany tekst na większości uczelni to czcionka Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami wewnątrz paragrafu 1,5 wiersza, poszczególne akapity bez oddzieleń (0 pt), wcięcie pierwszego wiersza akapitu 25 pt, tekst automatycznie wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany).

Tekst opisowy (stosowany w opisach tabel, rysunków, przypisach, biografii) to czcionka Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 10 pt, odstęp między wierszami wewnątrz paragrafu pojedynczy (1,0 wiersza), poszczególne akapity bez oddzieleń (0 pt), wysunięcie pierwszego wiersza akapitu 25 pt, tekst automatycznie wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany).

Praca musi mieć format A-4, układ pionowy, ułożenie tekstu w jednej kolumnie, marginesy (zewnętrzny, wewnętrzny, górny i dolny) 70 pt (2,5 cm), dodatkowy wewnętrzny margines na oprawę 28 pt (1,0 cm). Nie zaleca się dzielenia wyrazów.

Praca dyplomowa powinna mieć od 70 do 80 stron znormalizowanego tekstu. Do podanych wielkości nie wlicza się dodatków, aneksów i załączników.

Praca dyplomowa powinna być drukowana według następujących zaleceń:

1) strona tytułowa (według załączonego wzoru strony tytułowej);

2) oświadczenie promotora pracy ; Oświadczenie autora pracy (według wzoru);

3) streszczenie , tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim (według wzoru);

4) tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim (według wzoru);

5) spis treści (według wzoru);

6) treść pracy rozpoczynająca się wstępem (wprowadzeniem);

7) ostatnia strona – wyrażenie zgody na publikowanie i na udostępnianie pracy w bibliotece

Obowiązek sprawdzenia czy praca dyplomowa spełnia wszystkie wymogi formalne, spoczywa na promotorze.

Obszar tematyczny pracy powinien zawierać się w szeroko rozumianych naukach objętych kierunkami studiów.

Praca powinna mieć wyraźnie wydzieloną część praktyczną, będącą wkładem własnym przygotowującego ją studenta.

Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie. Kolejne kwestie, wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą.

Reklamy
  • Dobór i wykorzystanie literatury jest integralną częścią pisania pracy dyplomowej. Konieczność studiowania literatury wynika z faktu, że każdy podejmowany temat ma swoją historię, której poznanie jest warunkiem poprawnego pod względem poznawczym formułowania problemów badawczych. Piszący pracę dyplomową powinien posługiwać się następującymi rodzajami literatury: opracowaniami ogólnymi typu podręcznikowego, które pozwalają piszącemu na przypomnienie wiedzy zdobytej w okresie studiów i dokładne opanowanie tego działu ekonomii, który łączy się bezpośrednio z tematem pracy dyplomowej;  monograficznymi opracowaniami. książkowymi, które również obejmują problematykę pisanej pracy; artykułami naukowymi zamieszczonymi w czasopismach naukowych; często są to małe monografie, które zawierają wiele nowych faktów i interesujących poglądów; artykułami publicystycznymi, które są cennymi źródłami w czasie pisania pracy, ponieważ dotyczą aktualnego stanu wiedzy i uregulowań prawnych.
  • W pracy dyplomowej piszący powinien umiejętnie, powiązać rozważania teoretyczne z praktyką. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie i wnioskach uwzględniających również wskazanie możliwości wdrożenia usprawnień w działalności. W wyjątkowych wypadkach praca dyplomowa może być tylko teoretycznym opracowaniem na podstawie dostępnej literatury, rozważającym zagadnienia tematu wybranego na pracę dyplomową. Praca tego typu polega na usystematyzowaniu w jednym kompleksowym opracowaniu faktów, prawidłowości, zasad, metod itp. występujących dotąd w literaturze przedmiotu w postaci niekompletnej, rozproszonej i nieuporządkowanej.

Myślę więc piszę – pisanie prac