//
home

Latest Post

Streszczenie

Streszczenie nie może zawierać informacji lub stwierdzeń nie występujących w tekście i nie powinno zawierać szczegółów o drugorzędnym znaczeniu. Streszczenie powinno tworzyć zwartą całość, ale może odwoływać się do tytułu pracy. Streszczenie powinno się składać ze spójnego ciągu fraz, nie może ono być pisane w pierwszej osobie. Streszczenie powinno być zrozumiałe bez konieczności odwoływania się do tekstu pracy. Nie powinno zawierać skrótów oraz terminów nie będących w powszechnym obiegu, przynajmniej w tym stopniu, w jakim to jest możliwe. Nie powinno się także wprowadzać odsyłaczy do poszczególnych elementów pracy czy jej części, wykresów, tabel.

Reklamy
  • Dobór i wykorzystanie literatury jest integralną częścią pisania pracy dyplomowej. Konieczność studiowania literatury wynika z faktu, że każdy podejmowany temat ma swoją historię, której poznanie jest warunkiem poprawnego pod względem poznawczym formułowania problemów badawczych. Piszący pracę dyplomową powinien posługiwać się następującymi rodzajami literatury: opracowaniami ogólnymi typu podręcznikowego, które pozwalają piszącemu na przypomnienie wiedzy zdobytej w okresie studiów i dokładne opanowanie tego działu ekonomii, który łączy się bezpośrednio z tematem pracy dyplomowej;  monograficznymi opracowaniami. książkowymi, które również obejmują problematykę pisanej pracy; artykułami naukowymi zamieszczonymi w czasopismach naukowych; często są to małe monografie, które zawierają wiele nowych faktów i interesujących poglądów; artykułami publicystycznymi, które są cennymi źródłami w czasie pisania pracy, ponieważ dotyczą aktualnego stanu wiedzy i uregulowań prawnych.
  • W pracy dyplomowej piszący powinien umiejętnie, powiązać rozważania teoretyczne z praktyką. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przeprowadzonej analizie i wnioskach uwzględniających również wskazanie możliwości wdrożenia usprawnień w działalności. W wyjątkowych wypadkach praca dyplomowa może być tylko teoretycznym opracowaniem na podstawie dostępnej literatury, rozważającym zagadnienia tematu wybranego na pracę dyplomową. Praca tego typu polega na usystematyzowaniu w jednym kompleksowym opracowaniu faktów, prawidłowości, zasad, metod itp. występujących dotąd w literaturze przedmiotu w postaci niekompletnej, rozproszonej i nieuporządkowanej.